עתירה היא תובענה המוגשת כנגד גוף שלטוני, בגין החלטה, מעשה או מחדל של אותו הגוף הגורמות עוול לאזרח ו/או פוגעת בזכויותיו. כל אדם או גוף שנפגע כתוצאה מהחלטה או מעשה של רשות שלטונית יכול להגיש עתירה ולבקש שינוי ההחלטה או ביטול הפעולות שנעשו.

 

תחום זה נקרא משפט מינהלי שכן, ההליכים נגד הגופים השלטוניים הינם נגד המינהל, קרי, הרשויות הציבוריות שמנהלות את חיינו.

 

עתירה לבג"ץ – מהי ?

חלק מהעניינים נדונים בפני בית המשפט העליון, ואילו חלקם נדון בפני בתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מינהלים.

 

הפונה לבית המשפט מכונה עותר, והצדדים האחרים – שהם רשויות שלטוניות וגורמים העשויים להיפגע מקבלת העתירה – מכונים "משיבים".

 

עתירה לבג"ץ היא הליך שיפוטי במסגרתו מבקש אדם, ארגון או גוף משפטי אחר, מבית המשפט המוסמך לבחון את חוקיותה של החלטה (מעשה, מחדל,החלטה או היעדר החלטה) שלטונית תוך בחינת שיקול הדעת המנהלי, ולהסיק מסקנות משפטיות כתוצאה מאי חוקיות זו.